Cilj i razvoj projekta

Cilj programa je osnažiti starije da žive što dostojanstvenije i koliko je moguće samostalnije kako bi se predupredila ili usporila njihova institucionalna zaštita.
Korisnici programa su stariji:

  • - sa različitim problemima i ograničenom podrškom u društvenom sistemu;
  • - bez penzije ili podrške bliskih srodnika;
  • - korisnici MOP-a;
  • - sa penzijom ispod linije siromaštva;
  • - koji žive sa hendikepiranim članom porodice;
  • - koji su socijalno izolovani/usamljeni.

„Hleb života“ je započeo sa razvojem programa brige o starijima 2004. godine i sprovodi ga u oblasti pružanja besplatnih usluga pomoći u kući i usluga zastupanja i integracije.
Od 2009. godine daje se naglasak na osnaživanju starijih da pokažu veću inicijativu i preuzmu odgovornost za rešavanje svojih potreba kroz aktivnosti Dnevnog kluba i tako promovišu ideju aktivnog starenja.

Od 2011. „Hleba života“ nastoji da razvije održiv model brige o starijima na lokalnom nivou imajući u vidu sve težu ekonomsku situaciju i produbljivanje siromaštva kod starijih građana.

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa saradnju sa udruženjima i donosi pravni okvir i propise za pružanje usluga vaninstitucionalne zaštite za korisnike socijalne pomoći. Na temelju ovog zakona, „Hleb života“ razvija kapacitete za obavljanje usluga socijalne zaštite za starije.