Cilj i razvoj projekta

Cilj programa je osnažiti starije da žive što dostojanstvenije i koliko je moguće samostalnije kako bi se predupredila ili usporila njihova institucionalna zaštita.
Korisnici programa su stariji:

  • - sa različitim problemima i ograničenom podrškom u društvenom sistemu;
  • - bez penzije ili podrške bliskih srodnika;
  • - korisnici MOP-a;
  • - sa penzijom ispod linije siromaštva;
  • - koji žive sa hendikepiranim članom porodice;
  • - koji su socijalno izolovani/usamljeni.

„Hleb života“ je započeo sa razvojem programa brige o starijima 2004. godine i sprovodi ga u oblasti pružanja besplatnih usluga pomoći u kući i usluga zastupanja i integracije.
Od 2009. godine daje se naglasak na osnaživanju starijih da pokažu veću inicijativu i preuzmu odgovornost za rešavanje svojih potreba kroz aktivnosti Dnevnog kluba i tako promovišu ideju aktivnog starenja.

Od 2011. „Hleba života“ nastoji da razvije održiv model brige o starijima na lokalnom nivou imajući u vidu sve težu ekonomsku situaciju i produbljivanje siromaštva kod starijih građana.

Novi Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa saradnju sa udruženjima i donosi pravni okvir i propise za pružanje usluga vaninstitucionalne zaštite za korisnike socijalne pomoći. Na temelju ovog zakona, „Hleb života“ razvija kapacitete za obavljanje usluga socijalne zaštite za starije.

News

nova adresa rada Hleba života
Promena adrese rada Hleba života

16-Mar-2018

zatvoren Second hand shop
Prestanak rada Second hand shopa Hleba života

24-Jan-2018