Javno zastupanje

Javno zastupanje je važan aspekt u našem programu za starije i programu za decu.

„Hleb života“ sprovodi aktivnosti javnog zastupanja za starije na dva nivoa:

  • Prvi – „Hleb života“, se stavlja na stranu starijih i pomaže im da dođu do usluga na koje imaju pravo;
  • Drugi– „Hleb života“, zajedno sa drugim organizacijama vrši uticaj na vladine institucije i na društvo uopšte, da prepoznaju i omoguće ostvarivanje prava starijih kroz promenu stavova i u oblasti zakona i usluga.

Rezultati u oblasti prvog nivoa javnog zastupanja:

  • „Hleb života“ je povećao saradnju sa vladinim institucijama iz oblasti zdravstvene zaštite. Stariji sa posebnim potrebama ili porodice koje imaju probleme dobijaju neophodne uputstva za relevantne institucije. Na taj način, naši korisnici su u mogućnosti da se prijave i da dobiju redovnu finansijsku podršku od strane centra za socijalni rad.
  • Veoma je teško za siromašne starije, a u mnogim slučajevima i nemoguće, da dopru do pomoći specijalista. Razlog tome su ozbiljni izazovi do kojih dolazi u procesu implementacije reformi u zdravstvu kao i skupe zdravstvene usluge. „Hleb života“ obezbeđuje podršku u obezbeđivanju pristupa specijalističkim pregledima. Na taj način, stariji su u mogućnosti da dođu do nadoknade za veoma skupe medicinske analize ili do medicinskih pomagala.
  • Stariji dobijaju posebna prava koja utiču na njihove životne uslove (nadoknada za zdravstvenu zaštitu, subvencije za komunalne usluge, pravna pomoć, finansijska pomoć za zimu).
  • Stariji dobijaju potrebnu zaštitu kao rezultat saradnje sa pojedincima i institucijama u cilju zadovoljavanja najosnovnijih potreba kroz materijalnu pomoć (hrana, higijena, ogrev za zimu, lekovi, itd).

Rezultati u oblasti drugog nivoa javnog zastupanja:

  • Povećana svest radnika u socijalnim i zdravstvenim ustanovama sa kojima sarađujemo;
  • Zajedno sa HumanaS, „Hleb života“ radi na podizanju svesti o potrebama brige za starije u oblasti:
  • Borbe protiv nasilja i diskriminacije starijih osoba;
  • Aktivnog starenja i međugeneracijske saradnje.

„Hleb života je članica osnivača mreže HumanaS, koju sačinjavaju organizacije civilnog društva koje rade sa starijima. Cilj HumanaS-a je da lobira za prava starijih i da motiviše starije da uzmu aktivniju ulogu u zajednici. HumanaS je aktivna u oblasti socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih, pravnih i kulturnih pitanja koja se tiču starijih. Član je Saveta vlade za pitanja starijih i učestvovala je u izradi Nacionalne strategije o starenju. HumanaS je nastao 2004.godine i ima 15 članica. Lista je otvorena.

HumanaS aktivno prati preporuke MIPPA (Madrid International Plan of Action on Ageing) koji predstavlja prvi globalni sporazum koji prepoznaje starije lјude kao one koji doprinose razvoju društava, a koji obavezuje vlade zemalja da uklјuče starenje u sve društvene i ekonomske propise, uklјučujući i strategije za smanjenje siromaštva.