Misija i vrednosti

Tokom godina sprovođenja humanitarnog programa, kada je “Hleb života” delio “parče hleba” sa izbeglicama, prepoznata je jedintstvena uloga koju hrišćani imaju u društvu te su pokrenuti programi za pružanje socijalnih usluga. Iz tog stava je proistekla misija „Hleba života“ koja je usmerena ka dugorčnim razvojnim socijalnim programima. U isto vreme i dalje se ulažu napori da se siromašnim i veoma ugroženim sugrađanima pruža humanitarna pomoć. Tako se i oblikovala vizija sa težnjom da se pruži sveobuhvatna podrška bližnjima kako bi živeli dostojanstveno, zdravo i time doprineli boljitku društva u celini.

Vizija „Hleba života“ je da naši bližnji uživaju lično dostojanstvo, psiho-fizičko i duhovno zdravlje i da učestvuju u izgradnji pravednijeg društva.

Misija Hrišćanskog humanitarnog udruženja „Hleb života“ je da sprovodi i podrži programe brige o ugroženim članovima društva kroz njihovo osnaživanje i osposobljavanje kako bi doprineli razvoju pravednijeg društva.

Vizija i misija „Hleb Života“ se razvija i dalje u dve glavne programske oblasti i nastavlja da predstavlja potrebe i mogućnosti za pozitivne promene. Prema novom strateškom planu 2013.- 2015.godine, „Hleb Života“ proširuje ciljeve za brigu o starijima i u toku je sprovođenja treće faze projekta za podršku obrazovanja Romske dece za period do 2015.godine.

Vrednosti

Hrišćanski pristup ljudima u potrebi

Sledeći primer i učenje Isusa Hrista služimo ljudima i pomažemo im da ostvare socijalno blagostanje. To iskazujemo kroz ljubav, mirotvorstvo, pravednost, brigu, strpljenje, iskrene i poštene odnose.

Poštovanje ljudskog života i različitosti

Kroz iskazivanje poštovanja i saosećanja prema psihofizičkim i duhovnim potrebama ljudi, a imajući u vidu njihovu porodičnu i socijalnu situaciju, težimo da se prizna i potvrdi vrednost svakog pojedinca. Služimo ljudimo bez obzira na njihov pol, etničku ili versku pripadnost.

Zajedništvo u službi

Sarađujemo i uspostavljamo delotvorne odnose sa partnerima i saradnicima u duhu uzajamnog poštovanja. Motivišemo druge hrišćane i hrišćanske organizacije da služe ljudima u potrebi, u ime Isusa Hrista. Uspostavljamo kontakte sa drugim angažovanim pojedinicima, grupama, udruženjima, organizacijama(vladinim i nevladinim) i crkvama u cilju razvoja pravednijeg društva.

Otvorenost i motivisanje za službu

Pružamo priliku svakome ko je voljan da učestvuje u služenju ljudima u potrebi, u duhu razvoja ljubavi i solidarnosti prema bližnjima.

Odgovornost

Težimo da budemo odgovorni i transparentni u upravljanju svim dobrima koja su nam poverena. U sprovođenju naših programa želimo da ispunimo svoje dužnosti i obećanja data donatorima, partnerima, saradnicima i korisnicima. Težimo ka predanosti i izvrsnosti u izvršavanju naših dužnosti. Trudimo se da brzo reagujemo na potrebe ugroženih pojedinaca i grupa.

Posvećenost u učenju

Pokazujemo inicijativu i kreativnost u našem radu. Težimo ka neprekidnom napredovanju u sticanju znanja, veština i duhovnih vrednosti.

Timski rad

Uvažavamo vrednost timskog rada. Uviđamo prednosti uzajamne saradnje, bez obzira na razlike u obrazovanju, iskustvu, godinama ili religiji.