Domaći partneri

"Hleb života" je od samog osnivanja radio na izgradnji partnerstva sa relevantnim vladinim institucijama, organizacijama civilnog društva u Beogradu, Vojvodini i užoj Srbiji, hrišćanskim dobrotvornim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

„Hleb života“ polaže posebnu pažnju na zajedničkom, transparentnom i pravednom radu sa svojim partnerima u cilju postizanja održivog razvoja.

U periodu sprovođenja humanitarnog programa, „Hleb života“ je razvio veoma široku mrežu saradnje sa obrazovnim, socijalnim, zdravstvenim ustanovama, kao i sa raznim udruženjima koja rade sa ranjivim društvenim grupama.

Sa početkom sprovođenja razvojnih projekata od 2004.godine, „Hleb života“ nastavlja i produbljuje saradnju sa svojim partnerima. Tako ostvaruje kontakte sa opštinskim centrima za socijani rad, zdravstvenim ustanovama, domovima za smeštaj starijih lica, Gerentološkim centrima, romskim i drugim udruženjima u Beogradu i široj okolini, u cilju stvaranja široke mreže podrške u lokalnoj zajednici.

"Hleb života" je članica mreže humanitarnih organizacija i udruženja građana koje se bave pitanjima starijih, HumanaS. Cilj mreže je da pomogne starijima da dostojanstvenije žive, ali i da na temelju bogatog iskustva svih članica podrži mehaninizme saradnje između vladinog i nevladinog sektora na lokalnom nivou.

Domaći partneri: