Uloga „Hleba života“ u razvoju društvene zajednice

„Hleb života“ je svedok i aktivni učesnik značajnih promena u srpskom društvu u zadnjih dvadeset godina. Sledeći svoj hrišćanski identitet „Hleb života“ vidi smisao i istrajava na zadatku koji se temelji na principima iz Jevanđelja a to je da se brine o bližnjima u nevolji. Isus je rekao da ćemo uvek imati siromašne sa nama i da čineći njima činimo Njemu. (Mat 25:35-37).

Uzdajući se u Božiju milost, mudrost i providnost,“Hleb života“ nastavlja da se suočava sa potrebama u društvu u sledećim oblastima:

  • 1) Siromaštvo i psiho-socijalni zdravstveni problemi, posebno među starijima. S obzirom da sistem podrške u društvu za starija lica još nije dovoljno razvijen, vizija „Hleba života“ je da radi na izgradnji održivog modela podrške za starije na lokalnom nivou.
  • 2) Na temelju stečenog poverenja u dve zajednice Roma, „Hleb života“ radi na izgradnji kapaciteta mladih romskih lidera i romske organizacije kako bi oni mogli samostalno da upravljaju programom podrške u obrazovanju njihove dece.
  • 3) Relativno novi odnosi između „Hleba života“ i bivših zavisnika kojima se pruža podrška da postanu aktivni članovi društva nakon završenog programa rehabilitacije. „Hleb života“ prepoznaje jedinstvenu ulogu koju ima u procesu njihove potpune uključenosti u društvo.
  • 4) Imajući u vidu dvadesotogodišnje iskustvo u humanitarnom radu i u razvojnim programima, kao i iskustvo u partnerstvu sa „Hlebom života“ u Prijedoru koje je došlo u fazu zrelosti, „Hleb života“ prepoznaje mogućnost da podučava i podržava razvoj drugih lokalnih inicijativa i organizacija civilnog društva sa sličnom vizijom (npr. Romska udruženja, organizacija civilnog društva koja radi na prevenciji bolesti zavisnosti kao i sa bivšim zavisnicima – „Izlazak“ itd).